Aviso legal

Estás nun espazo comprometido cos dereitos dos seus usuarios e por razón, terás máxima transparencia e rigor sobre todo que necesitas saber sobre esta web.

Esta web cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).

Os servizos e/ou produtos están dispoñibles só para as persoas xurídicas e as persoas que teñan 18 anos.

Identificador do responsable da web

 • Denominación social: AGRIMANSO S.C
 • Denominación comercial: Limiagro
 • CIF: J32490047
 • Enderezo electrónico: info@limiagro.es
 • Domicilio social: C/ Camiño do Cerdeiro 13, 32630 a Xinzo de Limia, Ourense
 • A súa actividade social é: Comercio polo miúdo en establecementos non especializados

Compromisos e obrigacións dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Limiagro. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte con autorización expresa de Limiagro como lexítimo titular.
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou do meu como lexítimo titular;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web www.limiagro.es o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de Limiagro ou de terceiros, ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal www.limiagro.es ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto www.limiagro.es non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a Limiagro poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a AGRIMANSO S. C, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e www.limiagro.es utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Plataforma de resolución de conflitos

Poñemos tamén ao dispor dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ligazóns externas

As páxinas da web www.limiagro.es proporciona ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns.

Limiagro non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

Exclusión de garantías e responsable

Limiagro non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos.
 • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Navegación e IP:

Durante a navegación pola páxina, o rexistro dunha compra de produto, así como á hora de utilizar o formulario de contacto, rexístrase a dirección IP do equipo. Este dato servirá soamente para realizar estatísticas de visitas.

Copyright:

Esta páxina ten copyright de Limiagro e todos os dereitos reservados. Se desexas utilizar algunha das súas imagenes ou textos podes solicitalo a través do correo info@limiagro.es ou do noso formulario de contacto.

Se por erro fixemos uso dalgún elemento nesta web que estea suxeito a dereitos de autor, escríbenos á dirección info@limiagro.es achegando unha proba dos dereitos de autor e tras verificar a veracidade dos datos, retirarémolo canto antes ou cumpriremos coas condicións declaradas polo autor.

Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre Limiagro cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de Ourense.

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal www.limiagro.es, por favor diríxase a info@limiagro.es.

Preocúpanche os teus datos persoais?

Podes ler nosa Política de Privacidade

O aviso legal foi actualizado por última vez o 08/10/2020.

Informámosche